Klachtenprocedure

Wil je een klacht indienen? Stuur dan een e-mail naar info@orangebabies.com. Orange Babies neemt de klacht in behandeling en stuurt deze door naar de algemeen directeur, Tanja Oostervink. Binnen drie werkdagen krijg je een ontvangstbevestiging van de klacht. Kan de klacht niet opgelost worden door de algemeen directeur, bijvoorbeeld bij zeer ernstige klachten? Dan wordt deze besproken met de voorzitter van de Raad van Toezicht van Orange Babies, Astrid Ton, en indien mogelijk opgelost. Indien dit gesprek niet tot een aanvaardbare oplossing leidt, kan alsnog een gemotiveerd bezwaarschrift bij de Raad van Toezicht (RvT) ingediend worden.
 
Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en de volgende gegevens bevatten:
-           datum van indiening
-           naam en adres van degene die de klacht indient
-           functie (indien dit relevant is)
-           de relatie tot Orange Babies
-           de specifieke klacht
-           een onderbouwing of motivatie van de klacht
 
Indien een bezwaarschrift niet aan de hierboven vermelde eisen voldoet, wordt het bezwaarschrift geretourneerd met het verzoek de ontbrekende gegevens toe te voegen.

Binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van het volledige bezwaarschrift dient de RvT het bezwaar te beoordelen en afhankelijk van de aard van de klachten uitspraak te doen en zo nodig actie te ondernemen. Zo kan de RvT het bijvoorbeeld nodig achten om contact op te nemen met degene die het bezwaar heeft ingediend, het bestuur en/of een medewerker van Orange Babies. Het RvT stuurt een kopie van het bezwaarschrift en later een kopie van de uitspraak na behandeling van de klacht naar het bestuur van Orange Babies.
 
Alle ingediende bezwaarschriften worden vastgelegd in het klachtenregister. Het register bevat tevens de afhandeling van de klachten, te weten de datum en inhoud van de uitspraak.