Klachtenprocedure

Wil je een klacht indienen? Stuur dan een e-mail naar info@orangebabies.com. Orange Babies neemt de klacht in behandeling en stuurt deze door naar de medewerker die het best is toegerust om de klacht af te handelen. Binnen één werkdag krijg je een ontvangstbevestiging van de klacht. Kan de klacht niet opgelost worden door een medewerker van Orange Babies, bijvoorbeeld bij zeer ernstige klachten? Dan wordt deze besproken met de algemeen directeur of een eventueel bestuurslid van Orange Babies en indien mogelijk opgelost. Indien dit gesprek niet tot een aanvaardbare oplossing leidt, kan alsnog een gemotiveerd bezwaarschrift bij het bestuur van Orange Babies ingediend worden. 
 
Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en de volgende gegevens bevatten:
- datum van indiening
- naam en adres van degene die de klacht indient
- functie (indien dit relevant is)
- de relatie tot Orange Babies
- de specifieke klacht
- een onderbouwing of motivatie van de klacht 
 
Indien een bezwaarschrift niet aan de hierboven vermelde eisen voldoet, wordt het bezwaarschrift geretourneerd met het verzoek de ontbrekende gegevens toe te voegen. 
 
Binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van het volledige bezwaarschrift dient het bestuur het bezwaar te beoordelen en afhankelijk van de aard van de klachten uitspraak te doen en zo nodig actie te ondernemen. Zo kan het bestuur het bijvoorbeeld nodig achten om contact op te nemen met degene die het bezwaar heeft ingediend, de algemeen directeur en/of een medewerker van Orange Babies. 
 
Het bestuur stuurt een kopie van het bezwaarschrift en later een kopie van de uitspraak na behandeling van de klacht naar de algemeen directeur van Orange Babies. Alle ingediende bezwaarschriften worden vastgelegd in het klachtenregister. Het register bevat tevens de afhandeling van de klachten, te weten de datum en inhoud van de uitspraak.